Školská rada

  Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se s účinností od nového školního roku 2005/2006 při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

  Co je to školská rada? 

  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

  V čem spočívá její činnost? 

  Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření na zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  Na naší škole byla ŠR zřízena ke dni 16. 6. 2005.

  Aktuální členové rady:

  1. Mgr. Bc. Karel Holý - zástupce ze strany zřizovatele
  2. MUDr. Jaromír Kopřiva - zástupce ze strany zřizovatele
  3. MUDr. Eliška Rychtáriková - zvolený zástupce z řad rodičů
  4. Mgr. Tomáš Vybíral - zvolený zástupce z řad rodičů
  5. Mgr. Jana Štroblová - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků, předsedkyně ŠR
  6. Mgr. Vladimíra Kovandová - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovník

  Členové rady od 7. 10. 2023:

  1. Mgr. Bc. Karel Holý - zástupce ze strany zřizovatele
  2. Ing. Josef Nejedlý - zástupce ze strany zřizovatele
  3. MUDr. Eliška Rychtáriková - zvolený zástupce z řad rodičů
  4. Mgr. Tomáš Vybíral - zvolený zástupce z řad rodičů
  5. Mgr. Ivo Dohnal  - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků
  6. Mgr. Jarmila Vichrová - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků