Zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

  Zápis proběhne v úterý 9. dubna 2024 od 14:00 do 17:30 hodin v budově naší školy.  


  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2024 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Jak zápis probíhá?

  Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.   

  K zápisu dítěte je třeba škole předat následující dokumenty:

  • Zápisní list dítěte – vyplní všichni žadatelé (vyplněné údaje budou při zápisu kontrolovány na základě doložených dokladů – nutno s sebou přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte)
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vyplní zákonný zástupce, jehož dítě nastoupí 1. září 2024 k plnění povinné školní docházky
  • Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky. K této žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

  Formuláře žádosti o přijetí a zápisového listu obdrží naši spádoví prvňáčci v listinné podobě poštou na adresu trvalého bydliště. Rodiče nespádových budoucích prvňáčků si mohou formuláře stáhnout z výše uvedených odkazů. Formulář žádosti o odklad bude k dispozici u zápisu. 

  Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházce bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly po ukončení zápisu.


  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.


   


  V úterý 19. března 2024 se v 16 hodin mohou budoucí prvňáčci s rodiči přijít blíže seznámit s naší školou: