Ochrana osobních údajů (GDPR)

  Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

  Zásady zpracování osobních údajů

  Název organizace: Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54

   

  I. Účel dokumentu

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí  správce dle bodu II. případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

   

  II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

  Název: Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54

  Kontaktní poštovní adresa: Větrná 54, 377 01 Jindřichův Hradec

  Telefonní čísla : 384 322 216

  Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Identifikátor datové schránky: 8yvmm9c

  IČ: 70878714

   

  III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  IV. Zásady zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

  Zákonnost, korektnost, transparentnost

  Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

  Minimalizace údajů

  Přesnost

  Omezení doby uložení

  Integrita a důvěrnost

  Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími  právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

  Odpovědnost

   

  V. Zákonnost zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

  Mezi tyto zákonné způsoby patří:

  Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se,  pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

  Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti:

  • seznamy žáků na mimošklních akcích a zahraničních zájezdech
  • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
  • seznamy zákonných zástupců pro spolek - klub přátel školy
  • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny
  • kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)
  • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
  • zveřejnění výtvarnýcz a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
  • předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

  Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy

  Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou

  Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

  • školní matrika
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
  • třídní kniha
  • záznamy z pedagogických rad
  • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

  Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP
  • hlášení trestných činů, neomluvená absence
  • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

  Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

  Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní řízení, policejní vyšetřování

  Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

   

  VI. Práva poskytovatele osobních údajů

  Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

  V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou a to s notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

  Máte právo na :

  Právo na přístup k osobním informacím

  Právo na opravu osobních údajů

  Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

  Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Právo vznést námitku

  Právo na přenositelnost údajů

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Jak Vaše data chráníme ?

  Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupinzískáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl. 32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

   

  V Jindřichově Hradci dne 23.5.2018

  Statutární zástupce organizace: Mgr. Jaroslava Rážová

   

  Kontakt

  Základní škola Jindřichův Hradec V
  Větrná 54
  377 01 Jindřichův Hradec


  škola: +420 384 322 216
  škola: +420 384 322 480
  škola: +420 773 823 001
  školní jídelna: +420 384 322 215
  školní družina+420 774 286 153

  email: info@6zsjh.cz

  © 2020 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz