Aktuality

  „My v tom Jihočechy nenecháme I„

   

  Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zamě­ře­ný na pod­po­ru školních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

  Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi ve věku od 3 do 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jihočeském kra­ji.

  Žádosti o pod­po­ru včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákon­ní zástup­ci dětí v termínu od 20.10. do 25. 11. 2022 (původní termín do 18. 11. 2022 byl o týden prodloužen) pro­střed­nic­tvím organizace, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

   

  Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých stránkách:

  https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

   

  Formuláře ke stažení

  Žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19).pdf

  Příloha k žádosti DP - OSVČ.pdf

  Potvrzení ÚŘADU PRÁCE.pdf


  Vyplněné žádosti a veškeré přílohy je možné odevzdat na sekretariátu školy v daném termínu v pracovních dnech od 8:00 hod. do 11:00 hod.