Aktuality

  Zahájení školního roku 2021/2022

  Organizace vyučování v prvním týdnu nového školního roku


  Středa 1. 9. 2021

  První den bude zahájen nový školní rok třídnickou hodinou od 8:00 do 8:45 hod.
  Žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.
  Od 8:45 do 9:30 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně. 
  Provozní doba školní družiny je zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.

  Prvňáčci - společně s žáky 1. tříd se mohou zahájení školního roku zúčastnit maximálně 2 rodinní příslušníci (po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazený respirátor a nesmí jevit známky infekčního onemocnění). 

  Čtvrtek 2. 9. 2021

  Organizace vyučování:
  1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd třídní učitelka a vychovatelky ŠD)
  2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
  2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.

  Od pátku 3. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu, v tento den končí vyučování na I. stupni v 11:40 hod., na II. stupni ve 12:35 hod.  Testování žáků

  Testování žáků 2. - 9. ročníku bude probíhat ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021

  Prvňáčci se budou testovat poprvé 2. 9. , dále 6. 9. a 9. 9. U testování žáků 1. tříd může být přítomen jeden z rodičů. 

  Netestují se žáci

  • očkování (14 dnů po 2.dávce)
  • po prodělaném onemocnění COVID 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu)
  • kteří předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní nebo PCR)

  Prosíme rodiče, jejichž děti se nebudou muset testovat, aby předali tuto informaci svým třídním učitelům. Je třeba též doložit patřičný certifikát nebo lékařské potvrzení. Žáci, kteří již prokazovali prodělání onemocnění COVID 19 v minulém školním roce a stále se na ně vztahuje ochranná lhůta, toto potvrzení předkládat nemusí.

  K testování budeme využívat antigenní testy s šetrným odběrem z přední části nosu od výrobce GENRUI. (instruktážní video)

   

  Nošení respirátorů a roušek

  Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.