Aktuality

  Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

  Vážení rodiče, 

  zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 na naší škole proběhne v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Stejně jako v loňském roce není vzhledem k epidemické situaci možná osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců. Požadovány budou pouze povinné náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad, vyplnění zápisního listu).


  Informace k průběhu zápisu

  K zápisu dítěte je třeba škole předat následující dokumenty:

  • Zápisní list dítěte – vyplní všichni žadatelé (vyplněné údaje budou později při osobním setkání kontrolovány na základě doložených dokladů – občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte)
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vyplní zákonný zástupce, jehož dítě nastoupí 1. září 2021 k plnění povinné školní docházky
  • Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky. K této žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

  Formuláře těchto dokumentů obdrželi naši spádoví prvňáčci v listinné podobě poštou na adresu trvalého bydliště. Rodiče nespádových budoucích prvňáčků si mohou formuláře stáhnout z výše uvedených odkazů.

  Vyplněné dokumenty předejte prosím škole v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021 následujícími možnými způsoby:

  • Datovou schránkou (8yvmm9c)
  • E-mailem s elektronickým podpisem
  • Doporučeným dopisem – Česká pošta
  • Osobně do poštovní schránky školy, která je umístěna vpravo od vstupních dveří. Schránka bude přístupná ve všední dny od 7:00 do 14:00 hodin. (Prosím nevhazujte dokumenty do schránky na plotě školy.)

  Po obdržení vyplněných dokumentů bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo, se kterým budete písemně seznámeni.

  Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházce bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly po ukončení zápisu.

  Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s vyučujícími, vzdělávacím programem a prostorami školy.


  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
  • Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.